Map of Iron Mountain in Iron County, UT:

Iron Mountain Iron Desert Mound 37.6444207 -113.3741228