Map of Barsanti Park in Nye County, NV:

Barsanti Park Nye Tonopah 38.0649331 -117.2331381