Beartooth Plateau Beartooth Plateau Park 9810 Beartooth Butte
Laramie Plains Laramie Plains Albany 7214 Hutton Lake