Bathing Beach Bathing Beach District of Columbia 7 Washington West
Fishing Shore Fishing Shore District of Columbia 16 Washington West